Zmieniamy się dla Ciebie! Od 03.06.2024 będziemy dostępni pod jedną domeną www.dużyben.pl
Dodaj do listy ulubionych
Stwórz nową listę ulubionych
Znajdź najbliższy market
Naciśnięcie przycisku Zezwalam stanowi zgodę na przetwarzanie danych o Pani/Pana lokalizacji przez Duży Ben Sp. z o. o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Pani/Pana dane o lokalizacji będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Pani/ Panu jako użytkownikowi serwisu wyświetlenia najbliższych sklepów, w których można odebrać zamówienie złożone w sklepie internetowym Click&Collect dostępnym w serwisie. Zgodę można wycofać w każdym czasie, np. kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, znajduje się w  Polityce Prywatności .
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CLICK&COLLECT
 
I. Postanowienia wstępne i Definicje
 
Administratorem Sklepu Internetowego typu Click&Collect jest Duży Ben Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach, ulica Wiśniowa 11, 62-52, Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000577163, NIP: 7773254462, REGON: 362568272, kapitał zakładowy: 500.000 zł, w całości opłacony.

Podmiotem przetwarzającym dla Duży Ben jest IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Atman Sp. z o.o., beyond.pl Sp. z o.o., a także V&P Agencja Marketingowa.

IdoPayments Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz Google Ireland Ltd. w Dublinie przysługuje status niezależnych administratorów.

Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sprzedawca – Duży Ben Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach, ulica Wiśniowa 11, 62-52, Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000577163, NIP: 7773254462, REGON: 362568272, kapitał zakładowy: 500.000 zł, w całości opłacony.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Sklepu Internetowego typu Click&Collect.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży jako Konsument, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może nabywać Towary w sklepie Duży Ben.
 
Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
Przedsiębiorca indywidualny  - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobom prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 
Zarejestrowany Użytkownik – Klient (Użytkownik), który dokonał rejestracji konta w Sklepie Internetowym typu Click&Collect zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego typu Click&Collect.
Konto – zbiór danych, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku wraz z historią jego działań w Sklepie Internetowym typu Click&Collect.
Usługa prowadzenia konta Użytkownika – usługa realizowana w ramach Sklepu Internetowego typu Click&Collect za pomocą drogi elektronicznej, która zabezpieczona jest unikalnym loginem i hasłem Użytkownika, która zbiera dane o Użytkowniku i jego działania w Sklepie Internetowym typu Click&Collect.
Sklep Internetowy typu Click&Collect – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.duzyben.pl, administrowany przez Administratora.
Sklep Duży Ben – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę lub podmiot, który na podstawie odrębnej umowy ze Sprzedawcą ma prawo do prowadzenia sprzedaży pod szyldem Duży Ben, posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, właściwy dla realizacji Zamówienia.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Towary – produkty dostępne w sprzedaży w sklepie Duży Ben, prezentowane w Sklepie Internetowym typu Click&Collect.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone przy użyciu Sklepu Internetowego typu Click&Collect, obejmujące wolę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towarów, które Klient chce kupić w sklepie Duży Ben, będące ofertą Klienta złożoną Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
Elektroniczny formularz zamówienia - udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
Złożenie zamówienia - zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, której przedmiotem są Towary, zawarta między Sprzedawcą a Klientem.
Koszyk zakupowy – elektroniczny formularz Zamówienia w Sklepie Internetowym typu Click&Collect, umożliwiający wybór Towarów, podgląd składanego Zamówienia i jego modyfikację.
Łączny Koszt Zamówienia – koszt, jaki Klient zobowiązany jest ponieść (zapłacić) dokonując zakupu w sklepie Duży Ben, obejmujący cenę Towarów, które Klient zamierza nabyć, pomniejszony o ewentualne rabaty.
Zamówienie subskrypcyjne - zamówienie utworzone automatycznie w ramach Subskrypcji.
Subskrypcja - usługa elektroniczna pozwalająca na automatyczne tworzenie Zamówień subskrypcyjnych określonych Towarów, zgodnie z wybraną przez Klienta powtarzalnością, bez konieczności składania odrębnych zamówień aż do zakończenia Subskrypcji.
Płatności cykliczne - to płatności obsługiwane w ramach usługi płatniczej IdoPay świadczonej przez Operatora i realizowane w sposób automatyczny, w określonych cyklach, stosowane do opłacania Zamówień subskrypcyjnych na podstawie zgody, która została udzielona przez Kupującego podczas rozpoczęcia Subskrypcji (stałe zlecenie posiadacza Karty).
Operator - IdoPayments sp. z o.o. z siedzibą al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, o kapitale zakładowym: 800 000,00 złotych. Adres do doręczeń: al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, określany także jako: „IdoPayments” będąca krajową instytucją płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794 ze zm.)[dalej: „UUP”].
Karta – karta płatnicza wydana w ramach systemów Visa lub International lub Mastercard International, dopuszczona regulacjami tychże systemów do realizacji transakcji bez fizycznej obecności.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego typu Click&Collect odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zawieranie Umów sprzedaży online - w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
  3. dodawanie opinii, komentarzy i ocen - Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
  4. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.

3.      Uczestnictwo w sprzedaży jest dobrowolne.
4.      Korzystanie ze Sklepu Internetowego typu Click&Collect jest dla Użytkowników nieodpłatne.
5.      Lista sklepów, w których można dokonać sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego typu Click&Collect znajduje się na stronie internetowej www.duzyben.pl.
6.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7.      Towarami wyłączonymi z możliwości zakupu są:
 
a. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe do papierosów elektronicznych i rekwizyty tytoniowe;
b. zestawy startowe i doładowania przedpłaconych usług telekomunikacyjnych (pre-paid);
8.      Korzystanie ze Sklepu Internetowego typu Click&Collect i świadczonych w ramach Sklepu Internetowego usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a.      zastosowania przeglądarek Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge lub równorzędnych;
b.      dostęp do Internetu;
c.      przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies (domyślna akceptacja dotyczy wyłącznie niezbędnych plików cookies)
d.      Chrome w wersji 49 i wyższych
e.      Firefox w wersji 43 i wyższych
f.       MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych
g.      Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych
h.      Opera w wersji 36 i wyższych
i.       minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
j.       przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies
II. Postanowienia szczegółowe
 
1.      Warunkiem dokonania Zamówienia Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego typu Click&Collect jest rejestracja indywidualnego konta w Sklepie Internetowym typu Click&Collect oraz podanie niezbędnych danych, w tym umożliwiających weryfikację tożsamości i wieku użytkownika oraz zapoznanie się i akceptacja treści Sklepu Internetowego typu Click&Collect.
2.      Na podstawie niniejszego Regulaminu Zarejestrowani Użytkownicy Sklepu Internetowego typu Click&Collect mogą składać Zamówienia na zakup Towarów w Sklepie Duży Ben. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym typu Click&Collect (Koszyka). Składając Zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
3.      Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
4.      Zamówienia Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego typu Click&Collect dokonać może wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i która jest trzeźwa. Po poprawnym złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres e-mail udostępniony w ramach rejestracji konta w Sklepie Internetowym typu Click&Collect.
5.      Wszelkie informacje handlowe dotyczące Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym typu Click&Collect nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.
6.      Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego typu Click&Collect, ani przesłanie Klientowi potwierdzenia otrzymania Zamówienia (na wskazany przez Klienta adres e-mail) nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży. Złożenie Zamówienia stanowi wyłącznie ofertę zawarcia umowy Towarów określonych w Zamówieniu, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
7.      Klient akceptuję fakt, iż do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w Sklepie Duży Ben. Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie rejestracji konta w Sklepie Internetowym typu Click&Collect.
8.      Miejscem zawierania i realizowania Umów Sprzedaży Towarów jest Sklep Duży Ben (konkretny punkt sprzedaży stacjonarnej prowadzony przez Sprzedawcę, wskazany każdorazowo po wejściu na stronę Sklepu Internetowego typu Click&Collect, przed złożeniem Zamówienia).
9.      Ceny za Towary podane są w polskich złotych wraz z podatkiem VAT.
10.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem
11.   Duży Ben oświadcza, iż posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, odpowiednio dla kategorii napojów alkoholowych:
a)      do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
b)     powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
c)      powyżej 18% zawartości alkoholu,
wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego
ze względu na lokalizację Sklepu Duży Ben, w której dochodzi do realizacji Zamówienia.
12.   Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę w Sklepie Duży Ben.
13.   Składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego typu Click&Collect, Klient oświadcza i zapewnia, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
14.   Proces składania zamówienia w Sklepie internetowym Click&Collect Duży Ben:
a)      Klient wchodząc na stronę sklepu internetowego wybiera swój sklep odbioru, wówczas widoczne są dla niego stany produktów na wybranym sklepie stacjonarnym Duży Ben;
b)     Klient wybiera produkty i umieszcza je w koszyku;
c)      Aby zrealizować zamówienie, Klient wybiera metodę płatności zgodnie z możliwymi sposobami zapłaty oferowanymi przez operatora płatności IdoPayments sp. z o.o.;
d)     Po potwierdzeniu i opłaceniu zamówienia Klient otrzymuje kod QR na podstawie, którego może odebrać zamówienie w sklepie;
e)     Klient, odbierając zamówienie w sklepie stacjonarnym Duży Ben, jest weryfikowany przez Pracownika sklepu pod względem ukończenia 18 roku życia;
f)       Pracownik sklepu skanuje kod QR, na podstawie, którego wydaje zamówienie Klientowi.
15.   Klient przyjmuje do wiadomości fakt, iż Sprzedawca ma prawdo do odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży w następujących przypadkach:
a)      Sprzedawca poweźmie wątpliwość co do prawdziwości danych podanych przez Klienta, w szczególności dotyczących jego pełnoletniości lub podane dane okażą się błędne lub niekompletne,
b)     Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednio złożonym Zamówieniem,
c)      Klient naruszy inne postanowienia Regulaminu.
16.   Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego typu Click&Collect, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a)      podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b)     Klient dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego typu Click&Collect naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c)      Klient dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Duży Ben za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w jej dobre imię.
 
III. KOSZTY ZAMÓWIEŃ
 
1.      Wszystkie ceny Towarów prezentowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego typu Click&Collect są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Wiążącą ceną Towaru jest cena podana w Sklepie Internetowym typu Click&Collect przy Towarze w chwili składania Zamówienia.
2.      Łączny Koszt Zamówienia nie uwzględnia kosztu toreb, w które są pakowane zamówione Towary.
3.      Klient akceptuję fakt, iż Ilość toreb zależna jest od ilości zamówionych Towarów. Koszt
ww. toreb będzie widoczny w Koszyku.
4.      Klient akceptuję fakt, iż za zamówiony Towar, Klient może dokonać płatności wyłącznie w formie online.
5.      Klient akceptuje fakt, iż Duży Ben nie ponosi odpowiedzialności za działania lub
               zaniechania dostawcy usług realizujących płatności.

 1. Klient otrzyma do każdego Zamówienia dokument fiskalny potwierdzający sprzedaż, który

zostanie wydany wraz z zamówionym Towarem.

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
 2. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://shop29977-1.yourtechnicaldomain.com/pl/payments.html.
 3. Klientów Sklepu Duży Ben dokonujących zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego typu Click&Collect nie obowiązuje Program lojalnościowy „Ekipa Dużego Bena” z wyjątkiem dodania punktów przysługujących za zakupy. Punkty zostaną dodane do 48 h po dokonaniu zakupów. W zakresie anulacji punktów obowiązują postanowienia Regulaminu „Ekipa Dużego Bena” dostępnego na stronie www.duzyben.pl

IV. ZASADY ODBIORU TOWARÓW

1.      Klient odbiera Towary osobiście w sklepie stacjonarnym Duży Ben, który został wskazany przy składaniu Zamówienia, w godzinach pracy sklepu.
2.      Informacja o gotowości Towaru do odbioru, zostanie przekazana Klientowi w wiadomości e-mail w postaci kodu QR.
3.      Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Klientowi. Wydanie Towaru będzie następować w Sklepie stacjonarnym Duży Ben.
4.      Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany Klientowi, który jest nietrzeźwy (zgodnie z zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) , niepełnoletni (ma mniej niż 18 lat) lub jego dane są niezgodne z danymi wskazanymi w Zamówieniu.
5.      Pracownik sklepu jest zobowiązany do weryfikacji pełnoletności Klienta oraz ma uprawnienia, aby zażądać okazania dokumentu tożsamości przez Klienta.
6.      W przypadku odmowy lub niemożności przekazania produktów alkoholowych Klientowi z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. z powodu braku pełnoletniości, niemożności weryfikacji tożsamości lub wieku Klienta, wątpliwości co do stanu trzeźwości Klienta) Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży w ciągu maksymalnie 14 dni poprzez złożenie Klientowi odpowiedniego oświadczenia. Odstąpienie od umowy będzie skutkowało zwrotem pieniędzy za zamówione produkty na konto Klienta.
7.      Przy odbiorze Towarów Klient obowiązany jest sprawdzić, czy zawartość paczki z Towarem jest zgodna z treścią Zamówienia oraz przekazać niezwłocznie wszelkie uwagi lub zastrzeżenia, wykonując o ile to możliwe również dokumentację fotograficzną zawartości paczki.
 
V. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
1.      Klient składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Towarów może odstąpić od transakcji bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.      Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres : Duży Ben Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Wiśniowa 11, 62-52, Komorniki. Oświadczenie drukujemy w dwóch kopiach.
3.      Powyższe prawo odstąpienia nie dotyczy rodzajów umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) tj.:
a)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k)      zawartej w drodze aukcji publicznej;
l)       o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4.      Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zawierać informację jakich zamówionych Towarów dotyczy (np. poprzez dołączenie paragonu fiskalnego, potwierdzenie płatności kartą).
5.      Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego w związku z Umową Sprzedaży płatności. Za zwrócone Towary Klient otrzymuje ich równowartość tożsamą z kwotą na przedłożonym dowodzie zakupu. Klient ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towarów.
6.      Klient ma obowiązek zwrócić Towar (lub Towary) objęte odstąpieniem Sprzedawcy lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Zwracane Towary należy zwrócić w dowolnym sklepie stacjonarnym Duży Ben . Aktualna lista sklepów stacjonarnych Duży Ben znajduje się na stronie www.duzyben.pl.
7.      Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się od zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów od Konsumenta.
8.      Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Zwracany Towar powinien być kompletny.
9.      Przy zwrocie Towaru/ów w wyniku odstąpienia Klienta od Umowy, Sprzedawca uprawniony jest do zbadania stanu Towaru/ów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 
 
 
 
VI SUBSKRYPCJA

 1. Usługa elektroniczna w postaci Subskrypcji może być świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.
 2. Korzystanie z Subskrypcji umożliwia cykliczną dostawę wybranych Towarów, we wskazanych przez Klienta odstępach czasu, bez konieczności składania kolejnych zamówień aż do zakończenia Subskrypcji. Płatność za Subskrypcję dokonywana jest wyłącznie przy wykorzystaniu mechanizmu Płatności cyklicznych i tylko za pośrednictwem jednej Karty.
 3. Odpięcie Karty z Subskrypcji powoduje zakończenie Subskrypcji.
 4. Transakcje w ramach Płatności cyklicznych będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji posiadacza Karty w serwisie Operatora (lub podmiotu, za pośrednictwem którego Operator obsługuje Transakcje). Rejestracja będzie miała na celu uwiarygodnienie, że Klient zlecający Płatność cykliczną jest uprawnionym posiadaczem Karty, która będzie obciążana. Przed dokonaniem rejestracji Karty na stronie transakcyjnej, Klient zobowiązany jest udzielić zgody na regularne pobieranie opłat poprzez uruchomienie usługi Płatności cyklicznych. Zgoda jest przechowywana w serwisie Operatora.
 5. Kupujący tworzy Subskrypcję poprzez zaznaczenie tej formy zakupu w Elektronicznym formularzu zamówienia. Potwierdzenie utworzenia Subskrypcji wysyłane jest niezwłocznie na adres e-mailowy Kupującego, wskazany przy dokonywaniu pierwszego Zamówienia subskrypcyjnego.
 6. Klient zarządza Subskrypcją poprzez Konto według dostępnych opcji.
 7. Subskrypcja dokonywana jest na czas nieokreślony.
 8. Klient możne zakończyć Subskrypcję bezpłatnie, w każdym czasie. Zakończenie Subskrypcji przez Klienta jest równoznaczne z cofnięciem zgody na kolejne obciążenia w ramach Płatności cyklicznych. W tej sytuacji kolejne Zamówienie subskrypcyjne nie zostanie utworzone. Jeżeli zakończenie Subskrypcji nastąpi po upływie daty wskazanej w e-mailu, o którym mowa w pkt. 11 to bieżące Zamówienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane jako ostatnie.

  a) Zakończenie Subskrypcji następuje poprzez wybranie przez Kupującego opcji „Zakończ subskrypcję” w ustawieniach danej Subskrypcji, które są dostępne po zalogowaniu Klienta z poziomu jego Konta.
  b) Kupujący może również zakończyć Subskrypcję przez e-mailowy kontakt z obsługą sklepu bok@duzyben.pl.

 9. Sprzedawca ma prawo zakończyć Subskrypcję, o czym poinformuje Kupującego w formie e-mail z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. W ten sytuacji środki z Karty nie zostaną pobrane oraz nie będą tworzone kolejne Zamówienia subskrypcyjne.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do zmian cen Towarów w trakcie trwania Subskrypcji, o czym Kupujący jest informowany w korespondencji e-mailowej, o której mowa w pkt. 11.
 11. Sprzedający wysyła do Kupującego wiadomość e-mailową o utworzeniu Zamówienia subskrypcyjnego z podaniem jego przedmiotu, ilości, ceny (w tym o zmianie ceny jeżeli miała ona miejsce), terminie realizacji oraz o dacie planowego pobrania środków z Karty - nie później niż na 3 dni przed pobraniem środków z Karty. Ponadto, Sprzedający informuje Kupującego o możliwości zakończenia Subskrypcji załączając link prowadzący do ustawień umożliwiających zakończenie danej Subskrypcji z poziomu Konta Klienta i datę, do której będzie to skuteczne. W przypadku zakończenia Subskrypcji po dacie wskazanej w mailu - zakończenie będzie miało skutek do kolejnych Zamówień subskrypcyjnych. Oznacza to, że Subskrypcja zostanie zakończona, ale jako ostatnie zostanie zrealizowane bieżące Zamówienie subskrypcyjne.
 12. Jeżeli próba obciążenia Karty nie powiedzie się, Klient e-mailem zostanie poinformowany o braku możliwości pobrania płatności. Możliwe powody braku pobrania płatności to: brak środków na Karcie, utrata ważności Karty lub problemy techniczne.
 13. Utrata ważności Karty powiązanej z Subskrypcją lub brak możliwości autoryzacji zlecenia płatniczego z innych powodów powoduje zakończenie Subskrypcji.
 14. Zamówienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane wyłącznie po skutecznym pobraniu środków z Karty.
 15. Zakończenie Subskrypcji pociąga za sobą natychmiastowe rozwiązanie umowy sprzedaży Towaru.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
1.      Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Zamówienia, zakupionych Towarów mogą być zgłaszane bezpośrednio do Biura Obsługi Klientów sieci sklepów Duży Ben: adres e-mail: bok@duzyben.pl lub pisemnie na adres siedziby: Duży Ben Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Wiśniowa 11, 62-52, Komorniki.
2.      Reklamacja powinna zawierać: numer transakcji, email lub adres korespondencyjny, na który powinna zostać dostarczona przez Duży Ben odpowiedź, datę transakcji oraz wartość paragonu (jeżeli reklamacja dotyczy konkretnego paragonu), adres sklepu Duży Ben, którego reklamacja dotyczy (jeżeli reklamacja związana jest z konkretnym sklepem Duży Ben), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
3.      Duży Ben rozpatrzy reklamację Uczestnika oraz poinformuje go o decyzji dotyczącej reklamacji, niezwłocznie na piśmie na adres do korespondencji, o którym mowa w powyżej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4.      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
5.      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
6.      Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 
VIII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
1.      Administratorem danych osobowych Klienta składającego Zamówienie jest Sprzedawca.
2.      Z Administratorem można skontaktować się przez adres email bok@duzyben.pl
3.      Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez email iod_duzy_ben@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 61 333 22 72 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych.
4.      Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, numer zamówienia, szczegóły zamówienia, zostały nam udostępnione poprzez rejestrację Pani/Pana Konta Użytkownika w związku z realizacją Pani/Pana zamówienia złożonej w Sklepie Internetowym typu Click&Collect.
5.      Pani / Pana dane będą przetwarzane:
a)      w celu obsługi sprzedażowej - podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność wykonania umowy pomiędzy Administratorem. a kontrahentem, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b)     w przypadku wystawienia faktury - w celu przechowywania dowodów księgowych - podstawą prawną takiego przetwarzania jest obowiązek prawny wynikający z przepisów o rachunkowości, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c)      w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami - podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora polegający na możliwości obrony swoich praw, (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
6.      Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przechowywania dowodów księgowych, na podstawie przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
7.      Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Administratora, tj. podmioty zajmujące się obsługą IT.
8.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
9.      Ponadto, w zakresie w jakim podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 
10.   Ponieważ Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani/Panu dostarczył/a Administratorowi do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
11.   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. § 9.
 
IX. OPINIE

 1. Opinię dotyczącą obsługi zamówienia lub opinię dotyczącą Towaru można umieścić podczas wizyty w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w interfejs umieszczony przy Towarze albo poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww. Opinii.
 2. W ramach ww. Opinii Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych.
 3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym danego Towaru. Opinia, która umieszcza jest przez osobę posługującą się e-mailem, który został użyty w procesie zakupowym - oznacza jest na stronie Sklepu komentarzem "opinia potwierdzona zakupem". Każda inna Opinia oznaczana jest jako "opinia niepotwierdzona zakupem".
 5. Sprzedający może publikować Opinie dotyczące danego Towaru z innych swoich Sklepów internetowych.
 6. Sprzedający nie zmienia Opinii w zakresie treści ani przyznanych gwiazdek.
 7. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Opinii. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia Opinii na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 9. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.
 10. Na wyraźną prośbę Klienta treść Opinii może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.      Zarejestrowani Użytkownicy Sklepu Internetowego Click&Collect, w tym Klienci, w każdym czasie mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem Sklepu Internetowego typu Click&Collect, jak również pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.      Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, chyba, że co innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
3.      Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
4.      Wszelkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
5.      Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
7.      Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach niniejszego Regulaminu, poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu Regulaminu w Sklepie Internetowym typu Click&Collect oraz na stronie internetowej www.duzyben.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem .Zmiana nie będzie również naruszać praw nabytych przez Uczestnika na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.
8.      Aktualna wersja regulaminu dostępna będzie także w Sklepach Duży Ben.
9.      Klient może zostać wykluczony z możliwości nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego typu Click&Collect w przypadku stwierdzenia działań Klienta niezgodnych z Regulaminem lub działań wskazujących na transakcje wykraczające poza standardowe działania osób.
10.   Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
11.   Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

<br>

§ 14. Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

Regulamin Dostawy Towaru

1.      Definicje:

a)      Regulamin Dostawy Towaru: umowy o świadczenie Usług Dostaw Towaru, zawierane odrębnie przez Sprzedawcę z Przewoźnikiem,

b)     Przewoźnik: Usługodawca, świadczący na rzecz Sprzedawcy Usługi Dostaw Towaru w oparciu o właściwy Regulamin Dostaw Towaru,

c)      Towar: przedmiot Oferty Sprzedawcy,

d)     Przesyłka: opakowanie zawierające Towar, które jest przedmiotem usług świadczonych przez Przewoźnika, spełniające parametry określone przez Przewoźnika w stosownym regulaminie lub warunkach świadczenia jego usług,

e)     Zamówienie: procedura zawarcia i realizacji odpłatnych umów sprzedaży i Dostawy Towaru między Sprzedawcą a Kupującym, na podstawie informacji zawartych w Ofercie Sprzedawcy; jeżeli Kupujący jest Konsumentem, Zamówienie stanowi umowę zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.: Dz. U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.);

f)       Dzień roboczy: dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,

g)      Kwota Darmowej Dostawy: określona w minimalna wartość Koszyka (wyrażona w polskich złotych) uprawniająca Kupującego do nieponoszenia przez niego kosztów dostawy zakupionego przez niego Towaru w ramach tego Koszyka (tj. niedochodzenia tych kosztów przez Sprzedawcę od Kupującego); Jeżeli postanowienie Regulaminu nie określa konkretnej formy komunikacji, Użytkownik może kierować swoje pytania lub wnioski do Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: bok@duzyben.pl

h)     Produkt lub napój alkoholowy: oznacza Towar stanowiący wyłącznie napój alkoholowy w rozumieniu Ustawy, który to Towar jest przystosowany do spożycia (tj. stanowi żywność w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia),

i)       Ustawa: ustawy z dnia 26 października 1982 roku ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

j)       Punkt odbioru: miejsce, w którym następuje wydanie Produktu, każdorazowo objęte zezwoleniem na sprzedaż napoju alkoholowego, wydanym Sprzedawcy przez właściwy organ określony Ustawą,

k)      Kurier: przedstawiciel Przewoźnika, wykonujący czynności objęte Upoważnieniem oraz czynności określone Załącznikiem,

l)       Upoważnienie: umocowanie składane przez Kupującego Przewoźnikowi przy finalizacji Zamówienia obejmującego Produkt, uprawniające Kuriera do odbioru Produktu z Punktu odbioru w imieniu Kupującego i dostarczenie Kupującemu tego produktu na warunkach określonych Załącznikiem.

Postanowienia ogólne

1.      Klient ma możliwość odbioru Towaru w punkcie odbioru (sklepie stacjonarnym).

2.      Towar może być również dostarczony do miejsca wskazanego przez Kupującego, za pośrednictwem Przewoźnika i na zasadach określonych we właściwym dla Przewoźnika Regulaminie Dostawy Towaru, w ramach odrębnych umów zawartych między Sprzedawcą a Przewoźnikiem.

3.      Sprzedawca odpowiada za odpowiednie zapakowanie Towarów adekwatnie do ich charakteru w celu zachowania ich jakości oraz kompletności podczas transportu.

4.      Sprzedawca może pobierać od Kupującego płatność w wysokości ceny Towarów oraz – na zasadach określonych poniżej - opłatę za koszt Usługi Dostawy Towarów.

5.      Sprzedawca pokrywa całkowity koszt Usług Dostawy Towarów dla Zamówień o łącznej wartości wynoszącej co najmniej Kwotę Darmowej Dostawy u tego Sprzedawcy.

6.      Sprzedawca ma prawo w ramach Zamówienia żądać od Kupującego pokrycia kosztu Usługi Dostawy Towarów dla Zamówień o wartości niższej niż Kwota Darmowej Dostawy w następującej maksymalnej wysokości nie więcej, niż 15.99 złotych brutto, zaś wszelkie koszty Usługi Dostawy Towarów ponad określone powyżej maksymalne koszty, Sprzedawca jest zobowiązany pokryć we własnym zakresie.

7.      Koszty Usługi Dostaw Towarów dla Sprzedawcy są określone w ramach współpracy Sprzedawcy z Przewoźnikiem.

8.      W przypadku korzystania z Usług Dostawy Towarów, Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania Przewoźnikowi Towaru objętego Zamówieniem:

a)      w tym samym Dniu Roboczym, w którym Zamówienie zostało złożone i opłacone (lub w Dniu Roboczym przypadającym po dniu złożenia i opłacenia Zamówienia, jeśli nie nastąpiło to w Dniu Roboczym) - w przypadku Zamówień złożonych nie później niż na dwie (2) godziny przed godziną graniczną składania zleceń odbioru przesyłek, ustaloną dla Sprzedawcy w odrębnej umowie zawartej z Przewoźnikiem,

b)     w Dniu Roboczym przypadającym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone i opłacone - w przypadku Zamówień złożonych później niż na dwie (2) godziny przed godziną graniczną składania zleceń odbioru przesyłek, ustaloną dla Sprzedawcy w odrębnej umowie zawartej z Przewoźnikiem,

9.      Jednocześnie, w przypadku, gdy umowa zawarta przez Sprzedawcę z Przewoźnikiem nie określa godzin granicznych składania zleceń odbioru przesyłek, a Sprzedawca nie uzgodnił z Przewoźnikiem takich godzin odrębnie, za godzinę graniczną przyjmuję się godzinę 12.00. W przypadku Dostawy w postaci odbioru osobistego z punktu sprzedaży Sprzedawcy, Sprzedawca – w terminie określonym na nadanie Przesyłki zobowiązany jest poinformować Kupującego o terminie odbioru Towaru z tego punktu.

10.   Kupujący otrzyma możliwość całkowitego zwolnienia z kosztu Usług Dostawcy Towarów w przypadku wyboru Towarów o łącznej wartości wynoszącej co najmniej Kwotę Darmowej Dostawy u Sprzedawcy. Potwierdzenie zwolnienia Kupującego z kosztu Usług Dostawcy Towarów jest przekazywane Kupującemu przy składaniu Zamówienia.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA I SPRZEDAWCY

1.      Pełny dostęp do Ofert zawierających napoje alkoholowe wymaga złożenia przez Kupującego w Aplikacji InPost Pay oświadczenia o ukończeniu przez niego 18. roku życia.

2.      Dostawa Produktów odbywa się poprzez bezpośredni odbiór Produktu z Punktu odbioru, przy czym odbiór ten, zależnie od wskazania Kupującego na etapie finalizowania Zamówienia, następuje bezpośrednio przez Kupującego lub Kuriera.

3.      Produkty dostarczane są w ramach odrębnej Usługi Dostawy Towarów, w związku z czym, jeżeli jednym Zamówieniem objęte są zarówno Produkty jak i Towary nie stanowiące napojów alkoholowych, Sprzedawca zobowiązany jest do przygotowania odrębnej Przesyłki zawierającej wyłącznie Produkty, oraz odrębnej Przesyłki zawierającej pozostałe Towary (niestanowiące napojów alkoholowych).

4.      W toku składania Zamówienia, Usługodawca udostępnia funkcjonalności umożliwiające Kupującemu wybór opcji jaką jest samodzielny odbiór Produktu z Punktu odbioru lub upoważnienie Przewoźnika do odbioru Produktu z Punktu odbioru w imieniu Kupującego.

5.      W toku składania Zamówienia, Usługodawca InPost Pay udostępnia funkcjonalności, które zobowiązują Kupującego do  złożenia oświadczenia o ukończeniu 18. roku życia, stanie jego trzeźwości oraz potwierdzenia, że Kupujący zapoznał się z zasadami i warunkami określonymi regulaminem sklepu.

6.      Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że:

1)           posiada wszystkie, wymagane prawem obowiązującym w Polsce zezwolenia, uprawnienia lub koncesje umożliwiające mu legalny obrót Produktem, w tym te określone Ustawą,

2)           wydawanie Produktu Przewoźnikowi każdym wypadku i bez wyjątków następuje w Punkcie odbioru,

3)           przekazuje Przewoźnikowi Produkt do wydania wyłącznie temu Kupującemu, który uprzednio udzielił Przewoźnikowi Upoważnienia,

4)           przekazuje Przewoźnikowi Produkt do wydania wyłącznie na adres, który nie znajduje się w miejscach, w których zgodnie z Ustawą nie może być prowadzona sprzedaż, podawanie i spożywanie Produktu, wymienionych w dodatku nr 1 do Załącznika,

5)           we własnym zakresie wykonuje określone Ustawą obowiązki dotyczące sprzedaży Produktu, w tym dotyczące weryfikacji wieku i stanu trzeźwości Kupującego.

7.      W przypadku, w którym Sprzedawca przekazuje Przewoźnikowi Przesyłkę z Produktem, której adres dostarczenia zlokalizowany jest w miejscu, o którym mowa w dodatku nr 1 do Załącznika, lub takie miejsce dostarczenia wskaże Kupujący, Kurier ma prawo do odmowy przyjęcia lub dostarczenia takiej Przesyłki, zaś w przypadku podjęcia Przesyłki (w szczególności w przypadku zmiany adresu dostarczenia, która nastąpiła po podjęciu Przesyłki przez Kuriera), Kurier ma prawo dokonać zwrotu takiej Przesyłki Sprzedawcy.

8.      Przewoźnik w ramach realizacji na rzecz Sprzedawcy Usługi Dostaw Towarów oraz w cenie tej usługi, dodatkowo, niezależnie od obowiązków Sprzedawcy w tym zakresie:

1)            będzie dokonywał weryfikacji stanu trzeźwości Kupującego, zgodnie z postanowieniami dodatku nr 2 do Załącznika oraz nie będzie dostarczał Przesyłki zawierającej Produkt Kupującemu, którego zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości,

2)           będzie dokonywał weryfikacji wieku Kupującego, zgodnie z postanowieniami dodatku nr 3 do Załącznika oraz nie będzie dostarczał Przesyłki zawierającej Produkt Kupującemu, który nie ukończył 18. roku życia,

3)           nie będzie dostarczał Przesyłki zawierającej Produkt na kredyt lub pod zastaw.

9.      Kurier odbiera z Punktu odbioru i dostarcza do Kupującego Przesyłkę zawierającą Produkt, po przednim upoważnieniu Przewoźnika przez Kupującego w procesie finalizacji Zamówienia w Aplikacji, do odbioru takiej Przesyłki z Punktu odbioru.

10.   Sprzedawca zobowiązany jest do:

1)           stosowania postanowień Załącznika,

2)           przestrzegania przepisów prawa określających obrót napojami alkoholowymi, w szczególności przestrzegania przepisów Ustawy,

3)           bezwzględnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18. roku życia, jak również osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,

4)           weryfikacji wieku i stanu trzeźwości osoby nabywającego u Sprzedawcy napój alkoholowy,

5)           pobierania przy sprzedaży Produkt od Kupującego pełnej ceny napoju alkoholowego,

6)           nie prowadzenia sprzedaży lub podawana napojów alkoholowych na kredyt lub pod zastaw,

7)           prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie w Punkcie odbioru, przy czym na żądanie Usługodawcy Sprzedawca w terminie do dwóch (2) dni roboczych przedłoży Usługodawcy kopię zezwolenia, uprawniającego do sprzedaży w Punkcie odbioru napojów alkoholowych,

8)           uzyskania dla Przewoźnika upoważnienia od Kupującego do odbioru z Punktu odbioru zakupionego przez Kupującego Produktu i wykazania jego udzielenia na każde żądanie Usługodawcy,

9)           wydawania Przewoźnikowi Produktów wyłącznie w Punkcie odbioru.

10)   Sprzedawca zobowiązany jest do pobrania od Kupującego wszelkich opłat związanych z umową sprzedaży Produktu.

11)   Przewoźnik, nie doręcza Kupującemu Przesyłki zawierającej Produkt za pobraniem kwoty tytułem opłat.

12)   Sprzedawca zobowiązuje się względem Konsumenta do honorowania praw i obowiązków Konsumenta a wynikających z zawartej przez Sprzedawcę i Konsumenta umowy sprzedaży Produktu w zakresie w jakim doszło do ubytku, uszkodzenia lub utraty Produktu przed jego dostarczeniem przez Kuriera do Kupującego, jak również w zakresie w jakim Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

13)  Sprzedawca zobowiązuje się do przyjmowania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji dotyczące terminowości dostawy Produktu, kompletności Zamówienia, stanu doręczanego Produktu, zgłaszanych przez Kupujących.

14)  Sprzedawca i Przewoźnik w drodze odrębnej umowy świadczenia Usług Dostawy Towarów mogą ustalić dodatkowe warunki związane z obsługą Produktów.

PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY ORAZ KUPUJĄCEGO:

1.      W ramach dedykowanej przestrzeni w Aplikacji, Sprzedawca udostępnia Kupującemu Oferty obejmujące napoje alkoholowe, a Kupujący, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym pkt. IV, może złożyć Sprzedawcy Zamówienie obejmujące taki Produkt.

2.      Do sprzedaży Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu odnoszące się do umowy sprzedaży Towarów, chyba że postanowienia niniejszego pkt. IV stanowią inaczej.

3.      Pełny dostęp do Ofert zawierających napoje alkoholowe wymaga złożenia przez Kupującego oświadczenia o ukończeniu przez niego 18. roku życia.

4.      Dostawa Produktów odbywa się poprzez bezpośredni odbiór Produktu z Punktu odbioru, przy czym odbiór ten, zależnie od wskazania Kupującego na etapie finalizowania Zamówienia, następuje bezpośrednio przez Kupującego lub Kuriera (zgodnie z zasadami określonymi w pkt. V Załącznika).

5.      Produkty dostarczane są w ramach odrębnej Usługi Dostawy Towarów, w związku z czym jeżeli jednym Zamówieniem objęte są zarówno Produkty jak i Towary nie stanowiące napojów alkoholowych, Kupujący może być zobowiązany do uiszczenia Sprzedawcy odrębnej ceny za dostawę Przesyłki zawierającej wyłącznie Produkty, oraz odrębnej ceny za dostawę Przesyłki zawierającej pozostałe Towary (niestanowiące napojów alkoholowych) – w wysokości każdorazowo wskazanej w Aplikacji w momencie finalizacji Zamówienia.

6.      Warunkiem złożenia Zamówienia obejmującego Produkty jest złożenie przez Kupującego (w procesie finalizacji Zamówienia) oświadczenia o tym, że:

i.     Kupujący w chwili składania Zamówienia jest trzeźwy,

ii.     Kupujący w chwili składania Zamówienia ma ukończony 18. rok życia,

iii.     Kupujący zapoznał się z postanowieniami pkt. IV oraz pkt. V Załącznika.

7.      Sprzedawca nie sprzedaje Produktu Kupującemu, którego zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości.

8.      Sprzedawca nie sprzedaje Produktu Kupującemu, który nie ukończył 18. roku życia, oraz ma prawo do żądania okazania przez Kupującego dokumentu stwierdzającego wiek Kupującego.

9.      Sprzedawca nie sprzedaje Produktu Kupującemu na kredyt lub pod zastaw.

10.   Ewentualne reklamacje dotyczące terminowości dostawy Produktu, kompletności Zamówienia, stanu doręczanego Produktu powinny być zgłaszane przez Kupującego Sprzedawcy.

11.   Jeżeli Kupujący udziela umocowania Przewoźnikowi do odbioru Produktu z Punktu odbioru, to w takim wypadku Sprzedawca oświadcza i gwarantuje Kupującemu, że wszelkie prawa i obowiązki, które są określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa i odnoszą się do umowy sprzedaży Produktu zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem,  będą przez Sprzedawcę w stosunku do Konsumenta honorowane i przestrzegane w dodatkowym, wydłużonym okresie, tj. od momentu wydania Produktu Kurierowi w Punkcie odbioru do momentu jego dostarczenia przez Kuriera Kupującemu.

12.   W szczególności, Sprzedawca zobowiązuje się względem Konsumenta do honorowania praw i obowiązków Konsumenta a wynikających z zawartej przez Sprzedawcę i Konsumenta umowy sprzedaży Produktu w zakresie w jakim doszło do ubytku, uszkodzenia lub utraty Produktu przed jego dostarczeniem przez Kuriera do Kupującego, jak również w zakresie w jakim Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA ORAZ KUPUJĄCEGO.

UPOWAŻNIENIE:

1.      W ramach Regulaminu, Sprzedawca udostępnia Kupującemu dedykowaną przestrzeń w Aplikacji przeznaczoną do przeglądania przez Kupującego Ofert obejmujących napoje alkoholowe i składania Zamówień na taki Towar.

2.      Kupujący może odebrać Produkt osobiście w Punkcie odbioru Sprzedawcy lub upoważnić Przewoźnika do odbioru zamówionego Produktu z Punktu odbioru Sprzedawcy. Upoważnienie możliwe jest do udzielenia w procesie finalizacji Zamówienia, w ramach wyboru przez Kupującego formy dostawy/odbioru Zamówienia. W takim wypadku:

a.      Udzielone Upoważnienie dotyczy wyłącznie odbioru i dostarczenia Produktu objętego konkretnym Zamówieniem na adres podany przez Kupującego. Tym samym takie Upoważnienie nie obejmuje przyszłych Zamówień zawierających Produkty (w takim wypadku, jeżeli Kupujący chce zlecić ich odbiór Przewoźnikowi z Punktu odbioru, musi udzielić Przewoźnikowi, w procesie finalizacji Zamówienia kolejnego Upoważnienia),

b.      Przewoźnik, jeżeli zostanie upoważniony przez Kupującego zgodnie z powyższymi postanowieniami, może w ich granicach udzielić dalszego upoważnienia Kurierowi,

c.      Z uwagi na zobowiązanie nałożone na Przewoźnika przez Sprzedawcę, związane z dodatkową weryfikacją przez Kuriera stanu trzeźwości oraz wieku Kupującego w momencie dostarczania mu Produktu, jeżeli dojdzie do sytuacji opisanej w ust. 3 poniżej, a skutkującej odmową wydania Kupującemu przez Kuriera Towaru, to takie zdarzenie mieści się w granicach udzielonego Upoważnienia,

d.      Kurier nie dostarcza w ramach Upoważnienia Przesyłki zawierającej Produkt na kredyt lub pod zastaw,

e.      Kurier nie dostarcza w ramach Upoważnienia Przesyłki zawierającej Produkt do miejsc wskazanych w dodatku nr 1 do Załącznika.

f.       Kurier dostarcza w ramach Upoważnienia Przesyłkę zawierającą Produkt wyłącznie do rąk Kupującego.

g.      Upoważnienie wygasa:

i.          po dostarczeniu Produktu Kupującemu przez Kuriera lub

ii.          po odmowie przyjęcia przez Kupującego Produktu lub

iii.          po odmowie jego wydania przez Kuriera, jeżeli zajdą przesłanki określone w ust. 3 poniżej lub

iv.          w przypadku, w którym dostarczenie Produktu stało się niemożliwe z przyczyn określonych Regulaminem, w tym w przypadku anulowania Zamówienia lub

v.          w przepadku niemożności doręczenia przez Kuriera Produktu do rąk Kupującego.

3.      Kurier w ramach Upoważnienia:

i.                będzie dokonywał weryfikacji stanu trzeźwości Kupującego, zgodnie z postanowieniami dodatku nr 2 do Załącznika oraz nie będzie dostarczał Przesyłki zawierającej Produkt Kupującemu, którego zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości,

ii.                będzie dokonywał weryfikacji wieku Kupującego, zgodnie z postanowieniami dodatku nr 3 do Załącznika oraz nie będzie dostarczał Przesyłki zawierającej Produkt Kupującemu, który nie ukończył 18. roku życia.

Dodatek nr 1

Wyłączenia w zakresie miejsc doręczeń

Kurier nie dostarcza Kupującemu Przesyłki zawierającej Produkt do lub w następujących miejscach:

1)     na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,

2)     na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,

3)     w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,

4)     w środkach i obiektach transportu publicznego,

5)     w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych,

6)     w ośrodkach szkoleniowych oraz domach wypoczynkowych, jeśli Produkt stanowiący zawartość Przesyłki zawiera więcej niż 18% alkoholu,

7)     na imprezach na otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych, jeśli Produkt stanowiący zawartość Przesyłki zawiera więcej niż 4,5% alkoholu, chyba że miejsce odbioru Przesyłki odjęte jest zezwoleniem na sprzedaż, podawanie i spożywanie takich napojów, a dostarczenie następuje w miejscu wyznaczonym do takiej sprzedaży, podawania i spożywania,

8)     w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, jeśli ze względu na ich charakter, dana rada gminy wprowadziła czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych,

9)     w innych miejscach, w których doręczanie Przesyłek jest zabronione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dodatek nr 2

Weryfikacja stanu nietrzeźwości

W wykonaniu Załącznika:

1)     nie jest dopuszczalne dostarczenie Przesyłek zawierających Produkt tym Kupującym, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości.

2)     Przewoźnik, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Usługi Dostaw Towarów pojedynczej Przesyłce, świadczy dodatkowo usługę weryfikacji stanu nietrzeźwości Kupującego, przy czym powyższa usługa jest wykonywana niezależnie od obowiązków Sprzedawcy w tym zakresie, określonych w Ustawie.

3)     Kurier dokonuje oceny stanu nietrzeźwości Kupującego w czasie dostarczenia Przesyłki, na podstawie widocznego zachowania Kupującego i wszelkich oznak wskazujących stan nietrzeźwości.

4)     dla odmowy dokonania dostarczenia Produktu wystarczy przekonanie Kuriera, że Kupujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, w oparciu o zewnętrzne znamiona i zachowania Kupującego.

5)     w przypadku stwierdzenia przez Kuriera, że Kupujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, Kurier odmawia doręczenia do takiego Kupującego Przesyłki z Produktem, a Przewoźnik dokonuje jej zwrotu do Sprzedawcy.

Dodatek nr 3

Weryfikacja ukończenia 18. roku życia

W wykonaniu Załącznika:

1)     nie jest dopuszczalne doręczanie Przesyłek zawierających Produkt tym Kupującym, którzy w dniu dostarczenia Przesyłki nie ukończyli 18. roku życia.

2)     Przewoźnik, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Usługi Dostaw Towarów, świadczy dodatkowo usługę weryfikacji wieku Kupującego, przy czym powyższa usługa jest wykonywana niezależnie od obowiązków Sprzedawcy w tym zakresie określonych Ustawą.

3)     Kurier dokonuje oceny wieku Kupującego na podstawie ważnego, oryginalnego dokumentu tożsamości. Dokumentem tym może być wyłącznie dokument ze zdjęciem Kupującego oraz datą jego urodzenia (wskazującą na dzień, miesiąc i rok), wydane przez polski albo zagraniczny podmiot administracji publicznej, w postaci:

a)      dowodu osobistego,

b)     prawa jazdy,

c)      paszportu,

d)     legitymacji szkolnej.

4)     W przypadku braku okazania przez Kupującego należącego do niego ważnego, oryginalnego dokumentu tożsamości, lub stwierdzenia na podstawie tego dokumentu, że Kupujący nie ukończył wieku określonego w pkt. 1 powyżej, Kurier odmawia doręczenia takiemu Kupującemu Przesyłki, która zawiera Produkt i dokonuje jej zwrotu do Sprzedawcy.

Zaufane Opinie IdoSell
4.30 / 5.00 284 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-14
Polecam!
2024-06-13
Jestem zadowolona z zamówienia, ale nie dostałam za nie punktów. Czy mogą Państwo jeszcze coś z tym zrobić? Moja karta jest założona na numer 500800318 i nie wchodziła przy odbiorze zamówienia.
pixel