Zmieniamy się dla Ciebie! Od 03.06.2024 będziemy dostępni pod jedną domeną www.dużyben.pl
Dodaj do listy ulubionych
Stwórz nową listę ulubionych
Znajdź najbliższy market
Naciśnięcie przycisku Zezwalam stanowi zgodę na przetwarzanie danych o Pani/Pana lokalizacji przez Duży Ben Sp. z o. o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Pani/Pana dane o lokalizacji będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Pani/ Panu jako użytkownikowi serwisu wyświetlenia najbliższych sklepów, w których można odebrać zamówienie złożone w sklepie internetowym Click&Collect dostępnym w serwisie. Zgodę można wycofać w każdym czasie, np. kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, znajduje się w  Polityce Prywatności .
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Wysyłka

Regulamin Dostawy Towaru

 

1.      Definicje:

a)      Regulamin Dostawy Towaru: umowy o świadczenie Usług Dostaw Towaru, zawierane odrębnie przez Sprzedawcę z Przewoźnikiem,

b)     Przewoźnik: Usługodawca, świadczący na rzecz Sprzedawcy Usługi Dostaw Towaru w oparciu o właściwy Regulamin Dostaw Towaru,

c)      Towar: przedmiot Oferty Sprzedawcy,  

d)     Przesyłka: opakowanie zawierające Towar, które jest przedmiotem usług świadczonych przez Przewoźnika, spełniające parametry określone przez Przewoźnika w stosownym regulaminie lub warunkach świadczenia jego usług,

e)     Zamówienie: procedura zawarcia i realizacji odpłatnych umów sprzedaży i Dostawy Towaru między Sprzedawcą a Kupującym, na podstawie informacji zawartych w Ofercie Sprzedawcy; jeżeli Kupujący jest Konsumentem, Zamówienie stanowi umowę zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.: Dz. U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.);

f)       Dzień roboczy: dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,

g)      Kwota Darmowej Dostawy: określona w minimalna wartość Koszyka (wyrażona w polskich złotych) uprawniająca Kupującego do nieponoszenia przez niego kosztów dostawy zakupionego przez niego Towaru w ramach tego Koszyka (tj. niedochodzenia tych kosztów przez Sprzedawcę od Kupującego); Jeżeli postanowienie Regulaminu nie określa konkretnej formy komunikacji, Użytkownik może kierować swoje pytania lub wnioski do Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: bok@duzyben.pl

h)     Produkt lub napój alkoholowy: oznacza Towar stanowiący wyłącznie napój alkoholowy w rozumieniu Ustawy, który to Towar jest przystosowany do spożycia (tj. stanowi żywność w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia),

i)       Ustawa: ustawy z dnia 26 października 1982 roku ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

j)       Punkt odbioru: miejsce, w którym następuje wydanie Produktu, każdorazowo objęte zezwoleniem na sprzedaż napoju alkoholowego, wydanym Sprzedawcy przez właściwy organ określony Ustawą,

k)      Kurier: przedstawiciel Przewoźnika, wykonujący czynności objęte Upoważnieniem oraz czynności określone Załącznikiem,

l)       Upoważnienie: umocowanie składane przez Kupującego Przewoźnikowi przy finalizacji Zamówienia obejmującego Produkt, uprawniające Kuriera do odbioru Produktu z Punktu odbioru w imieniu Kupującego i dostarczenie Kupującemu tego produktu na warunkach określonych Załącznikiem.

 

Postanowienia ogólne

 

1.      Klient ma możliwość odbioru Towaru w punkcie odbioru (sklepie stacjonarnym).

2.      Towar może być również dostarczony do miejsca wskazanego przez Kupującego, za pośrednictwem Przewoźnika i na zasadach określonych we właściwym dla Przewoźnika Regulaminie Dostawy Towaru, w ramach odrębnych umów zawartych między Sprzedawcą a Przewoźnikiem.

3.      Sprzedawca odpowiada za odpowiednie zapakowanie Towarów adekwatnie do ich charakteru w celu zachowania ich jakości oraz kompletności podczas transportu.

4.      Sprzedawca może pobierać od Kupującego płatność w wysokości ceny Towarów oraz – na zasadach określonych poniżej - opłatę za koszt Usługi Dostawy Towarów.

5.      Sprzedawca pokrywa całkowity koszt Usług Dostawy Towarów dla Zamówień o łącznej wartości wynoszącej co najmniej Kwotę Darmowej Dostawy u tego Sprzedawcy.

6.      Sprzedawca ma prawo w ramach Zamówienia żądać od Kupującego pokrycia kosztu Usługi Dostawy Towarów dla Zamówień o wartości niższej niż Kwota Darmowej Dostawy w następującej maksymalnej wysokości nie więcej, niż 15.99 złotych brutto, zaś wszelkie koszty Usługi Dostawy Towarów ponad określone powyżej maksymalne koszty, Sprzedawca jest zobowiązany pokryć we własnym zakresie.

7.      Koszty Usługi Dostaw Towarów dla Sprzedawcy są określone w ramach współpracy Sprzedawcy z Przewoźnikiem.

8.      W przypadku korzystania z Usług Dostawy Towarów, Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania Przewoźnikowi Towaru objętego Zamówieniem:

a)      w tym samym Dniu Roboczym, w którym Zamówienie zostało złożone i opłacone (lub w Dniu Roboczym przypadającym po dniu złożenia i opłacenia Zamówienia, jeśli nie nastąpiło to w Dniu Roboczym) - w przypadku Zamówień złożonych nie później niż na dwie (2) godziny przed godziną graniczną składania zleceń odbioru przesyłek, ustaloną dla Sprzedawcy w odrębnej umowie zawartej z Przewoźnikiem,

b)     w Dniu Roboczym przypadającym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone i opłacone - w przypadku Zamówień złożonych później niż na dwie (2) godziny przed godziną graniczną składania zleceń odbioru przesyłek, ustaloną dla Sprzedawcy w odrębnej umowie zawartej z Przewoźnikiem,

9.      Jednocześnie, w przypadku, gdy umowa zawarta przez Sprzedawcę z Przewoźnikiem nie określa godzin granicznych składania zleceń odbioru przesyłek, a Sprzedawca nie uzgodnił z Przewoźnikiem takich godzin odrębnie, za godzinę graniczną przyjmuję się godzinę 12.00. W przypadku Dostawy w postaci odbioru osobistego z punktu sprzedaży Sprzedawcy, Sprzedawca – w terminie określonym na nadanie Przesyłki zobowiązany jest poinformować Kupującego o terminie odbioru Towaru z tego punktu.

10.   Kupujący otrzyma możliwość całkowitego zwolnienia z kosztu Usług Dostawcy Towarów w przypadku wyboru Towarów o łącznej wartości wynoszącej co najmniej Kwotę Darmowej Dostawy u Sprzedawcy. Potwierdzenie zwolnienia Kupującego z kosztu Usług Dostawcy Towarów jest przekazywane Kupującemu przy składaniu Zamówienia.

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA I SPRZEDAWCY

 

1.      Pełny dostęp do Ofert zawierających napoje alkoholowe wymaga złożenia przez Kupującego w Aplikacji InPost Pay oświadczenia o ukończeniu przez niego 18. roku życia.

2.      Dostawa Produktów odbywa się poprzez bezpośredni odbiór Produktu z Punktu odbioru, przy czym odbiór ten, zależnie od wskazania Kupującego na etapie finalizowania Zamówienia, następuje bezpośrednio przez Kupującego lub Kuriera.

3.      Produkty dostarczane są w ramach odrębnej Usługi Dostawy Towarów, w związku z czym, jeżeli jednym Zamówieniem objęte są zarówno Produkty jak i Towary nie stanowiące napojów alkoholowych, Sprzedawca zobowiązany jest do przygotowania odrębnej Przesyłki zawierającej wyłącznie Produkty, oraz odrębnej Przesyłki zawierającej pozostałe Towary (niestanowiące napojów alkoholowych).

4.      W toku składania Zamówienia, Usługodawca udostępnia funkcjonalności umożliwiające Kupującemu wybór opcji jaką jest samodzielny odbiór Produktu z Punktu odbioru lub upoważnienie Przewoźnika do odbioru Produktu z Punktu odbioru w imieniu Kupującego. 

5.      W toku składania Zamówienia, Usługodawca InPost Pay udostępnia funkcjonalności, które zobowiązują Kupującego do  złożenia oświadczenia o ukończeniu 18. roku życia, stanie jego trzeźwości oraz potwierdzenia, że Kupujący zapoznał się z zasadami i warunkami określonymi regulaminem sklepu.

6.      Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że:

1)           posiada wszystkie, wymagane prawem obowiązującym w Polsce zezwolenia, uprawnienia lub koncesje umożliwiające mu legalny obrót Produktem, w tym te określone Ustawą,

2)           wydawanie Produktu Przewoźnikowi każdym wypadku i bez wyjątków następuje w Punkcie odbioru,

3)           przekazuje Przewoźnikowi Produkt do wydania wyłącznie temu Kupującemu, który uprzednio udzielił Przewoźnikowi Upoważnienia,

4)           przekazuje Przewoźnikowi Produkt do wydania wyłącznie na adres, który nie znajduje się w miejscach, w których zgodnie z Ustawą nie może być prowadzona sprzedaż, podawanie i spożywanie Produktu, wymienionych w dodatku nr 1 do Załącznika,

5)           we własnym zakresie wykonuje określone Ustawą obowiązki dotyczące sprzedaży Produktu, w tym dotyczące weryfikacji wieku i stanu trzeźwości Kupującego.

7.      W przypadku, w którym Sprzedawca przekazuje Przewoźnikowi Przesyłkę z Produktem, której adres dostarczenia zlokalizowany jest w miejscu, o którym mowa w dodatku nr 1 do Załącznika, lub takie miejsce dostarczenia wskaże Kupujący, Kurier ma prawo do odmowy przyjęcia lub dostarczenia takiej Przesyłki, zaś w przypadku podjęcia Przesyłki (w szczególności w przypadku zmiany adresu dostarczenia, która nastąpiła po podjęciu Przesyłki przez Kuriera), Kurier ma prawo dokonać zwrotu takiej Przesyłki Sprzedawcy.

8.      Przewoźnik w ramach realizacji na rzecz Sprzedawcy Usługi Dostaw Towarów oraz w cenie tej usługi, dodatkowo, niezależnie od obowiązków Sprzedawcy w tym zakresie:

1)            będzie dokonywał weryfikacji stanu trzeźwości Kupującego, zgodnie z postanowieniami dodatku nr 2 do Załącznika oraz nie będzie dostarczał Przesyłki zawierającej Produkt Kupującemu, którego zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości,

2)           będzie dokonywał weryfikacji wieku Kupującego, zgodnie z postanowieniami dodatku nr 3 do Załącznika oraz nie będzie dostarczał Przesyłki zawierającej Produkt Kupującemu, który nie ukończył 18. roku życia,

3)           nie będzie dostarczał Przesyłki zawierającej Produkt na kredyt lub pod zastaw.

9.      Kurier odbiera z Punktu odbioru i dostarcza do Kupującego Przesyłkę zawierającą Produkt, po przednim upoważnieniu Przewoźnika przez Kupującego w procesie finalizacji Zamówienia w Aplikacji, do odbioru takiej Przesyłki z Punktu odbioru.

10.   Sprzedawca zobowiązany jest do:

1)           stosowania postanowień Załącznika,

2)           przestrzegania przepisów prawa określających obrót napojami alkoholowymi, w szczególności przestrzegania przepisów Ustawy,

3)           bezwzględnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18. roku życia, jak również osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,

4)           weryfikacji wieku i stanu trzeźwości osoby nabywającego u Sprzedawcy napój alkoholowy,

5)           pobierania przy sprzedaży Produkt od Kupującego pełnej ceny napoju alkoholowego,

6)           nie prowadzenia sprzedaży lub podawana napojów alkoholowych na kredyt lub pod zastaw,

7)           prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie w Punkcie odbioru, przy czym na żądanie Usługodawcy Sprzedawca w terminie do dwóch (2) dni roboczych przedłoży Usługodawcy kopię zezwolenia, uprawniającego do sprzedaży w Punkcie odbioru napojów alkoholowych,

8)           uzyskania dla Przewoźnika upoważnienia od Kupującego do odbioru z Punktu odbioru zakupionego przez Kupującego Produktu i wykazania jego udzielenia na każde żądanie Usługodawcy,

9)           wydawania Przewoźnikowi Produktów wyłącznie w Punkcie odbioru.

10)   Sprzedawca zobowiązany jest do pobrania od Kupującego wszelkich opłat związanych z umową sprzedaży Produktu.

11)   Przewoźnik, nie doręcza Kupującemu Przesyłki zawierającej Produkt za pobraniem kwoty tytułem opłat.

12)   Sprzedawca zobowiązuje się względem Konsumenta do honorowania praw i obowiązków Konsumenta a wynikających z zawartej przez Sprzedawcę i Konsumenta umowy sprzedaży Produktu w zakresie w jakim doszło do ubytku, uszkodzenia lub utraty Produktu przed jego dostarczeniem przez Kuriera do Kupującego, jak również w zakresie w jakim Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

13)  Sprzedawca zobowiązuje się do przyjmowania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji dotyczące terminowości dostawy Produktu, kompletności Zamówienia, stanu doręczanego Produktu, zgłaszanych przez Kupujących.

14)  Sprzedawca i Przewoźnik w drodze odrębnej umowy świadczenia Usług Dostawy Towarów mogą ustalić dodatkowe warunki związane z obsługą Produktów.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY ORAZ KUPUJĄCEGO:

 

1.      W ramach dedykowanej przestrzeni w Aplikacji, Sprzedawca udostępnia Kupującemu Oferty obejmujące napoje alkoholowe, a Kupujący, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym pkt. IV, może złożyć Sprzedawcy Zamówienie obejmujące taki Produkt.

2.      Do sprzedaży Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu odnoszące się do umowy sprzedaży Towarów, chyba że postanowienia niniejszego pkt. IV stanowią inaczej.

3.      Pełny dostęp do Ofert zawierających napoje alkoholowe wymaga złożenia przez Kupującego oświadczenia o ukończeniu przez niego 18. roku życia.

4.      Dostawa Produktów odbywa się poprzez bezpośredni odbiór Produktu z Punktu odbioru, przy czym odbiór ten, zależnie od wskazania Kupującego na etapie finalizowania Zamówienia, następuje bezpośrednio przez Kupującego lub Kuriera (zgodnie z zasadami określonymi w pkt. V Załącznika).

5.      Produkty dostarczane są w ramach odrębnej Usługi Dostawy Towarów, w związku z czym jeżeli jednym Zamówieniem objęte są zarówno Produkty jak i Towary nie stanowiące napojów alkoholowych, Kupujący może być zobowiązany do uiszczenia Sprzedawcy odrębnej ceny za dostawę Przesyłki zawierającej wyłącznie Produkty, oraz odrębnej ceny za dostawę Przesyłki zawierającej pozostałe Towary (niestanowiące napojów alkoholowych) – w wysokości każdorazowo wskazanej w Aplikacji w momencie finalizacji Zamówienia.

6.      Warunkiem złożenia Zamówienia obejmującego Produkty jest złożenie przez Kupującego (w procesie finalizacji Zamówienia) oświadczenia o tym, że:

                                                    i.     Kupujący w chwili składania Zamówienia jest trzeźwy,

                                                   ii.     Kupujący w chwili składania Zamówienia ma ukończony 18. rok życia,

                                                  iii.     Kupujący zapoznał się z postanowieniami pkt. IV oraz pkt. V Załącznika.

7.      Sprzedawca nie sprzedaje Produktu Kupującemu, którego zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości.

8.      Sprzedawca nie sprzedaje Produktu Kupującemu, który nie ukończył 18. roku życia, oraz ma prawo do żądania okazania przez Kupującego dokumentu stwierdzającego wiek Kupującego.

9.      Sprzedawca nie sprzedaje Produktu Kupującemu na kredyt lub pod zastaw.

10.   Ewentualne reklamacje dotyczące terminowości dostawy Produktu, kompletności Zamówienia, stanu doręczanego Produktu powinny być zgłaszane przez Kupującego Sprzedawcy.

11.   Jeżeli Kupujący udziela umocowania Przewoźnikowi do odbioru Produktu z Punktu odbioru, to w takim wypadku Sprzedawca oświadcza i gwarantuje Kupującemu, że wszelkie prawa i obowiązki, które są określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa i odnoszą się do umowy sprzedaży Produktu zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem,  będą przez Sprzedawcę w stosunku do Konsumenta honorowane i przestrzegane w dodatkowym, wydłużonym okresie, tj. od momentu wydania Produktu Kurierowi w Punkcie odbioru do momentu jego dostarczenia przez Kuriera Kupującemu.

12.   W szczególności, Sprzedawca zobowiązuje się względem Konsumenta do honorowania praw i obowiązków Konsumenta a wynikających z zawartej przez Sprzedawcę i Konsumenta umowy sprzedaży Produktu w zakresie w jakim doszło do ubytku, uszkodzenia lub utraty Produktu przed jego dostarczeniem przez Kuriera do Kupującego, jak również w zakresie w jakim Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA ORAZ KUPUJĄCEGO.

UPOWAŻNIENIE:

 

1.      W ramach Regulaminu, Sprzedawca udostępnia Kupującemu dedykowaną przestrzeń w Aplikacji przeznaczoną do przeglądania przez Kupującego Ofert obejmujących napoje alkoholowe i składania Zamówień na taki Towar.

2.      Kupujący może odebrać Produkt osobiście w Punkcie odbioru Sprzedawcy lub upoważnić Przewoźnika do odbioru zamówionego Produktu z Punktu odbioru Sprzedawcy. Upoważnienie możliwe jest do udzielenia w procesie finalizacji Zamówienia, w ramach wyboru przez Kupującego formy dostawy/odbioru Zamówienia. W takim wypadku:

a.      Udzielone Upoważnienie dotyczy wyłącznie odbioru i dostarczenia Produktu objętego konkretnym Zamówieniem na adres podany przez Kupującego. Tym samym takie Upoważnienie nie obejmuje przyszłych Zamówień zawierających Produkty (w takim wypadku, jeżeli Kupujący chce zlecić ich odbiór Przewoźnikowi z Punktu odbioru, musi udzielić Przewoźnikowi, w procesie finalizacji Zamówienia kolejnego Upoważnienia),

b.      Przewoźnik, jeżeli zostanie upoważniony przez Kupującego zgodnie z powyższymi postanowieniami, może w ich granicach udzielić dalszego upoważnienia Kurierowi,

c.      Z uwagi na zobowiązanie nałożone na Przewoźnika przez Sprzedawcę, związane z dodatkową weryfikacją przez Kuriera stanu trzeźwości oraz wieku Kupującego w momencie dostarczania mu Produktu, jeżeli dojdzie do sytuacji opisanej w ust. 3 poniżej, a skutkującej odmową wydania Kupującemu przez Kuriera Towaru, to takie zdarzenie mieści się w granicach udzielonego Upoważnienia, 

d.      Kurier nie dostarcza w ramach Upoważnienia Przesyłki zawierającej Produkt na kredyt lub pod zastaw,

e.      Kurier nie dostarcza w ramach Upoważnienia Przesyłki zawierającej Produkt do miejsc wskazanych w dodatku nr 1 do Załącznika.

f.       Kurier dostarcza w ramach Upoważnienia Przesyłkę zawierającą Produkt wyłącznie do rąk Kupującego.

g.      Upoważnienie wygasa:

                                                    i.          po dostarczeniu Produktu Kupującemu przez Kuriera lub

                                                   ii.          po odmowie przyjęcia przez Kupującego Produktu lub

                                                  iii.          po odmowie jego wydania przez Kuriera, jeżeli zajdą przesłanki określone w ust. 3 poniżej lub

                                                  iv.          w przypadku, w którym dostarczenie Produktu stało się niemożliwe z przyczyn określonych Regulaminem, w tym w przypadku anulowania Zamówienia lub

                                                   v.          w przepadku niemożności doręczenia przez Kuriera Produktu do rąk Kupującego.

3.      Kurier w ramach Upoważnienia:

                                         i.                będzie dokonywał weryfikacji stanu trzeźwości Kupującego, zgodnie z postanowieniami dodatku nr 2 do Załącznika oraz nie będzie dostarczał Przesyłki zawierającej Produkt Kupującemu, którego zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości,

                                       ii.                będzie dokonywał weryfikacji wieku Kupującego, zgodnie z postanowieniami dodatku nr 3 do Załącznika oraz nie będzie dostarczał Przesyłki zawierającej Produkt Kupującemu, który nie ukończył 18. roku życia.

 

Dodatek nr 1

Wyłączenia w zakresie miejsc doręczeń

 

Kurier nie dostarcza Kupującemu Przesyłki zawierającej Produkt do lub w następujących miejscach:

1)     na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,

2)     na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,

3)     w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,

4)     w środkach i obiektach transportu publicznego,

5)     w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych,

6)     w ośrodkach szkoleniowych oraz domach wypoczynkowych, jeśli Produkt stanowiący zawartość Przesyłki zawiera więcej niż 18% alkoholu,

7)     na imprezach na otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych, jeśli Produkt stanowiący zawartość Przesyłki zawiera więcej niż 4,5% alkoholu, chyba że miejsce odbioru Przesyłki odjęte jest zezwoleniem na sprzedaż, podawanie i spożywanie takich napojów, a dostarczenie następuje w miejscu wyznaczonym do takiej sprzedaży, podawania i spożywania,

8)     w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, jeśli ze względu na ich charakter, dana rada gminy wprowadziła czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych,

9)     w innych miejscach, w których doręczanie Przesyłek jest zabronione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

Dodatek nr 2

Weryfikacja stanu nietrzeźwości

W wykonaniu Załącznika:

1)     nie jest dopuszczalne dostarczenie Przesyłek zawierających Produkt tym Kupującym, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości.

2)     Przewoźnik, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Usługi Dostaw Towarów pojedynczej Przesyłce, świadczy dodatkowo usługę weryfikacji stanu nietrzeźwości Kupującego, przy czym powyższa usługa jest wykonywana niezależnie od obowiązków Sprzedawcy w tym zakresie, określonych w Ustawie.

3)     Kurier dokonuje oceny stanu nietrzeźwości Kupującego w czasie dostarczenia Przesyłki, na podstawie widocznego zachowania Kupującego i wszelkich oznak wskazujących stan nietrzeźwości.

4)     dla odmowy dokonania dostarczenia Produktu wystarczy przekonanie Kuriera, że Kupujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, w oparciu o zewnętrzne znamiona i zachowania Kupującego.

5)     w przypadku stwierdzenia przez Kuriera, że Kupujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, Kurier odmawia doręczenia do takiego Kupującego Przesyłki z Produktem, a Przewoźnik dokonuje jej zwrotu do Sprzedawcy.

 

Dodatek nr 3

Weryfikacja ukończenia 18. roku życia

W wykonaniu Załącznika:

1)     nie jest dopuszczalne doręczanie Przesyłek zawierających Produkt tym Kupującym, którzy w dniu dostarczenia Przesyłki nie ukończyli 18. roku życia.

2)     Przewoźnik, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Usługi Dostaw Towarów, świadczy dodatkowo usługę weryfikacji wieku Kupującego, przy czym powyższa usługa jest wykonywana niezależnie od obowiązków Sprzedawcy w tym zakresie określonych Ustawą.

3)     Kurier dokonuje oceny wieku Kupującego na podstawie ważnego, oryginalnego dokumentu tożsamości. Dokumentem tym może być wyłącznie dokument ze zdjęciem Kupującego oraz datą jego urodzenia (wskazującą na dzień, miesiąc i rok), wydane przez polski albo zagraniczny podmiot administracji publicznej, w postaci:

a)      dowodu osobistego,

b)     prawa jazdy,

c)      paszportu,

d)     legitymacji szkolnej.

4)     W przypadku braku okazania przez Kupującego należącego do niego ważnego, oryginalnego dokumentu tożsamości, lub stwierdzenia na podstawie tego dokumentu, że Kupujący nie ukończył wieku określonego w pkt. 1 powyżej, Kurier odmawia doręczenia takiemu Kupującemu Przesyłki, która zawiera Produkt i dokonuje jej zwrotu do Sprzedawcy.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.27 / 5.00 304 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-20
Obsługa bardzo miła. Polecam sklep w Legnicy.
2024-06-20
Przemiła obsługa sklepu w którym odbierałem towar. Dziękuję za pomoc.
pixel