Facebook
Strona główna O dużym benie Kurier niecodzienny Kariera Nasze sklepy Franczyza Agencja Wynajem lokalu Szukaj

Fortuna dla Studenta

29.05.2017 O Dużym Benie

Promocja

„Fortuna dla Studenta”

 

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Promocji jest Duży Ben Sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, NIP 7773254462, REGON 362568272, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000577163, Kapitał zakładowy 500.000 PLN.

 

 • 2. Warunki uczestnictwa
 1. Uczestnikiem Programu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
 2. Do skorzystania z Promocji uprawnieni są wyłącznie klienci indywidualni.

 

 • 3.Zasady uczestnictwa w promocji
 1. Udział w Promocji jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja jest kierowana do Studentów, będących uczestnikami poznańskich Juwenaliów w dniach 26-28.05.2017.
 3. Podczas Juwenaliów dystrybuowane będą ulotki (karty), uprawniające do skorzystania z Promocji.
 4. Jedna otrzymana ulotka (karta) uprawnia do odbioru jednego piwa Fortuna Ciemna lub Fortuna Mirabelka w dowolnym sklepie Duży Ben za cenę promocyjną: 1 gr.
 5. Jedna osoba może skorzystać tylko z 1 ulotki przy danej transakcji. Nie ma możliwości wymiany kilku kart na kilka butelek piwa przy jednej transakcji.
 6. Po dokonaniu zakupy Klient jest zobowiązany zwrócić ulotkę (kartę) sprzedawcy sklepu Duży Ben.
 7. Odbiór wybranego piwa Fortuna za 1 gr będzie możliwy do dnia zakończenia akcji, czyli 11 czerwca 2017.
 8. Promocja obejmuje dwa rodzaje produkty: piwo Fortuna Ciemna i piwo Fortuna Mirabelka.
 9. Promocja obowiązuje od 26 maja 2017 do 11 czerwca 2017. Po tym terminie nie będzie możliwości skorzystania z Promocji.
 • 4. Reklamacje
 1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji na piśmie pod rygorem nieważności na adres Duży Ben Sp. z o.o, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, z dopiskiem „Promocja Fortuna dla Studenta” w terminie 7 dni od zakończenia Promocji.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, kserokopię dowodu osobistego i aktualny adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
 3. Organizator Promocji jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację o sposobie jej rozwiązania.
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

 • 6.Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz Sklepie „Duży Ben”.
 2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Promocji w granicach przewidzianych przepisami prawa, lecz w sposób niepogarszający warunków uczestnictwa.
 4. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Promocji.
 5. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich, w przypadku kiedy takie naruszenie stanowiło będzie zgłoszenie udziału w Promocji przez Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie Uczestnika związane z Promocji.
 6. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Cofnij

Podaj swojego maila,
abyśmy mogli przesłać aktualną ofertę