Facebook
Strona główna O dużym benie Kurier niecodzienny Kariera Nasze sklepy Franczyza Agencja Wynajem lokalu Szukaj

Duża Skrzynka Fortuny

29.05.2017 O Dużym Benie

 

 

Konkurs 

„Duża skrzynka Fortuny”

 

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Duży Ben Sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, NIP 7773254462, REGON 362568272, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000577163, Kapitał zakładowy 500.000 PLN.

 

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Programu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
 2. Do skorzystania z Konkursu uprawnieni są wyłącznie klienci indywidualni. 

 

§3.Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Udział w Konkursie polega na: zakupie dowolnego piwa z browaru Fortuna (Fortuna, Miłosław, Komes), wypełnieniu odpowiedzi na pytanie na ulotce konkursowej oraz wrzucenie wypełnionej ulotki specjalnej urny konkursowej.
 3. Do udziału w Konkursie uprawnione są tylko osoby, które spełniają warunek zakupu 1 butelki dowolnego piwa z browaru Fortuna oraz posiadają ulotkę konkursową.
 4. Ulotki konkursowe będą rozdawane uczestnikom Juwenaliów poznańskich podczas wydarzenia w dniach 26-28.05.2017. Ulotki nie będą dostępne na terenie sklepów Duży Ben.
 5. Klient uprawniony jest do wrzucenia wypełnionej ulotki do urny tylko i wyłącznie po spełnieniu warunków z punktu 4 tego paragrafu.
 6. Konkurs trwa od 26.05 do 4.06.2017. Po 4 czerwca żaden z klientów nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie
 7. Zwycięzcy konkursy zostaną wybrani 7 czerwca i poinformowani o tym poprzez wiadomość SMS.
 8. Nagrodę stanowi skrzynka piwa z browaru Fortuna.
 9. Nagrody będą dostępne do odbioru w sklepie na ul. Garbary 68 do dnia 14.06.2017 włącznie. Przy odbiorze należy okazać dowód osobisty.

 

§4. Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji na piśmie pod rygorem nieważności na adres Duży Ben Sp. z o.o, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, z dopiskiem „Konkurs Duża Skrzynka Fortuny” w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, kserokopię dowodu osobistego i aktualny adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
 3. Organizator Konkursu jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację o sposobie jej rozwiązania.
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

§6.Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz Sklepie „Duży Ben”.
 2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu w granicach przewidzianych przepisami prawa, lecz w sposób niepogarszający warunków uczestnictwa.
 4. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich, w przypadku kiedy takie naruszenie stanowiło będzie zgłoszenie udziału w Konkursie przez Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie Uczestnika związane z Konkursem.
 6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Cofnij

Podaj swojego maila,
abyśmy mogli przesłać aktualną ofertę